მოლაპარაკებების წარმოება “ჰარვარდის მეთოდით“

 
მოდულის ხელმძღვანელი - ვახტანგ ხომიზურაშვილი

treningis xangrZlivoba – 12 sT.
ტრენინგის საფასური: ერთ მსმენელზე 70 ლარი

Tematika:

1. მოლაპარაკებების „ჰარვარდის მეთოდის“ პრინციპები;
2. მოლაპარაკების ძირითადი პრობლემატიკა;
3. პრობლემების გადაჭრის მეთოდები;
4. ინტერესები და პოზიცია;
5. ურთიერთხელსაყრელი ვარიანტების მოძიება;
6. ობიექტური კრიტერიუმების გამოყენება;
7. რა ვქნათ თუ ოპონენტი უფრო ძლიერია;
8. როგორ მოვიქცეთ თუ ოპონენტებს არ სურთ დაიცვან მოლაპარაკების სამართლიანი ფორმატი.
9. რა მეთოდი გამოვიყენოთ არაკეთილსინდისიერი ოპონენტის წინააღმდეგ;
10. ძირითადი 10 შეკითხვა და პასუხი ორმხრივი და მომგებიანი შეთანხმების მისაღწევად;
11. მოლაპარაკებების სიტუაციური მოდელების ანალიზი.

ტრენინგი ჩატარდება ინტერაქტიულად:
  • პრაქტიკული სავარჯიშოები;
  • ქეისი
  • როლური თამაშები