მულტი-კულტურული ურთიერთობების მართვა


მოდულის ხელმძღვანელი - დარეჯან ცუცქირიძე
treningis xangrZlivoba – 12 sT.
ტრენინგის საფასური: ერთი მსმენელისათვის 50 ლარი
Tematika:
1. კულტურათაშორისი ურთიერთობების  არსი;
2. კულტურათაშორისი ურთიერთობების ფორმები: არავერბალური, ვერბალური, პარავერბალური;
3. კულტურათაშორისი კომუნიკაციის ტიპები: პიროვნებათშორისი, შიდაჯგუფური, მასობრივი,  კულტურათაშორისი.
4. კულტურათაშორისი კომპეტენტურობა ორგანიზაციაში და მულტიკულტურულ გარემოში:  კომუნიკაციური სიტუაციის პროგნოზირება,  კულტურულ გარემოში ორიენტირება, კომუნიკაციური ტაქტიკა, კომუნიკაციური ჩანაფიქრის განხორციელება, თვითრეგულაცია, განწყობა, ფსიქოლოგიური ბარიერების გადალახვა, საკუთარი და პარტნიორის შესაძლებლობების შეფასება.
5. დამოკიდებულებები საკუთარი და განსხვავებული კულტურის  მიმართ:, საკუთარი თავის მიმართ დამოკიდებულების ანარეკლი ურთიერთობებზე, გარემოს აღქმა, სტერეოტიპული აღქმა.
6. აკულტურაცია: ასიმილაცია, სეპარაცია, მარგინალიზაცია, ინტეგრაცია.
7. კულტურათაშორისი  კონფლიქტები და მათი გადაჭრის გზები: კულტურათაშორისი კონფლიქტის არსი და გადაჭრის სტრატეგიები
8. ტოლერანტობა და სოციალური დისტანცია
9. კულტურათაშორისი სენსიტიურობის გაზრდის მოდელი - მ.ბენეტის მეთოდით
10.   ინტერკულტურული განათლება, როგორც მულტიკულტურული ურთიერთობის დარეგულირების მექანიზმიტრენინგი ჩატარდება ინტერაქტიულად:
·         პრაქტიკული სავარჯიშოები;
·         ქეისი
·         როლური თამაშები