გუნდურობა - თიმბილდინგი


მოდულის ხელმძღვანელი - დარეჯან ცუცქირიძე

treningis xangrZlivoba – 12 sT.
ტრენინგის საფასური: ერთი მსმენელისათვის 50 ლარი

Tematika:

1.      თიმბილდინგის არსი;

2.      გუნდისა და ჯგუფის განმასხვავებელი ნიშნები;

3.      ეფექტური გუნდის შენება:

-    გუნდის შექმნის მიზანი;

-    ეფექტური ურთიერთობების დამყარება;

-    პროცესი და შინაარსი;

-    მონაწილეობა;

-    გავლენა;

-    როლები;

-    ეფექტური გუნდის დამახასიათებელი ნიშნები: იდენტიფიცირება, წახალისება, მოტივაცია, პოზიცია, გადაწყვეტილების მიღება, კრეატიულობა, მოქმედება. 

4.      გუნდის განვითარების ძირითადი მოდელი;

5.      გუნდში წარმოქმნილი კონფლიქტების გადაწყვეტა;

6.      წარმატებული გუნდის ლიდერის მთავარი ფუნქციები;


ტრენინგი ჩატარდება ინტერაქტიულად:
·         პრაქტიკული სავარჯიშოები;
·         ქეისი
·         როლური თამაშები