გენდერული ძალადობა

ტრენინგის საფასური ერთ მსმენელზე: 100 ლარი


*      საბაზისო ცნებების განმარტება

1.      რა არის გენდერი

2.      რა არის სქესი

3.      გენდერული თანასწორობა

 

*      გენდერული ურთიერთობები და მახასიათებლები

1.      გენდერული როლები

2.      გენდერული ფუნქციები

3.      გენდერული ნორმები და სტერეოტიპები

4.      გენდერული ურთიერთობების მოდელები

 

*          გენდერული ძალადობა

1.      რა არის გენდერული ძალადობა

2.      გენდერული ძალადობის ფორმები და სახეები

3.      სოციალური გარემო და გენდერული ძალადობა: ტრეფიკინგი და სექსუალური ძალადობა;  მოზარდთა შორის გენდერული ძალადობა:

4.   ძალადობა ოჯახში: ოჯახური ძალადობის რაობა;  ოჯახური ძალადობის ფორმები: ფიზიკური, სქესობრივი, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური ძალადობა, ოჯახური ძალადობის მიზეზები: მენტალური, ეკონომიკური; ოჯახური ძალადობის ზეგავლენა ბავშვებზე.

5.   გენდერული ძალადობის სამართლებრივი ასპექტები: შიდა საკანონმდებლო სამართლებრივი ანალიზი;  საერთაშორისო სამართლებრივი გამოცდილება; პრევენციული მექანიზმები.

6.   როგორ დავიცვათ საკუთარი უფლებები, პასუხისმგებლობა, ვალდებულებები, მოქმედებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები.

 

*                  გენდერული მეინსტრიმინგი

1.      მეინსტრიმინგის რაობა

2.      გენდერული მეინსტრიმინგის პრაქტიკაში დანერგვის მნიშვნელობა


ტრენინგი ჩატარდება ინტერაქტიულად:
·         პრაქტიკული სავარჯიშოები;
·         ქეისი
·         როლური თამაშები