ცვლილებების მართვა


მოდულის ხელმძღვანელი - ნოდარ სარჯველაძე

treningis xangrZlivoba – 12 sT
ტრენინგის საფასური ერთ მსმენელზე: 80 ლარი

Tematika:

1.ცვლილებები და მიზანდასახულობა: პრაქტიკული სავარჯიშო –  2 სთ

2.ცვლილებებისადმი წინააღმდეგობა და მოქნილობის უნარ–ჩვევების ათვისება – 2 სთ

3. გადაწყვეტილების მიღება და მცირე ცვლილებათა აკუმულირების პრინციპი – 2 სთ

4.დარწმუნების ფსიქოლოგია და ცვლილებების მოტივირება: პრაქტიკული საფვარჯიშოები –2 სთ

5. ცვლილებების შემდგომი განმტკიცების სტრატეგიები და ორგანიზაციული მდგრადობა– 2 სთ

6. თვითგარდაქმნა და სხვათა გარდაქმნა: ლიდერობის სტილი კრიზის დაძლევისა და ცვლილებების გამოწვევის პროცესში – 2 სთ

ტრენინგი ჩატარდება ინტერაქტიულად:
ტრენინგის დასაწყისში დაემატება მონაწილეთა ურთიერთგაცნობის, ტრენინგის წესებზე შეჯერების, მოლოდინებისა და მოტივაციის კომპონენტი, ხოლო ტრენინგის ბოლოს განხორციელდება მონაწილეთა მხრიდან უკუკავშირის აკრეფა და შეფასების კითხვარის შევსება.

ტრენინგი გაჯერებული იქნება ე.წ. „ენერჯაიზერებით“. მისი მეთოდოლოგია ეფუძვნება ინტერაქტიულ მეთოდებს, დისკუსიებს, როლურ გათამაშებას, სხვადასხვა სიტუაციათა მოდელირებას, უკუკავშირსა და მედიტაციურ ჩაღრმავებებს.