სტრესი, დეპრესია და შფოთვის მართვა


მოდულის ხელმძღვანელი - ნოდარ სარჯველაძე

treningis xangrZlivoba – 12 sT.
ტრენინგის საფასური ერთ მსმენელზე: 80 ლარი

Tematika:

1.სტრესი, დეპრესია, შფოთვა და ბიზნეს–საქმიანობა – 2სთ

2. სტრესი და დისტრესი. ბიო–სოციალური თვითმართვა და დისტრესის შემცირება: პრაქტიკული სავარჯიშოები – 2 სთ

3.დეპრესიის  თვითმართვა: პრაქტიკული სავარჯიშოები – 2 სთ

4.შფოთვა სწავლით, ბიზნეს და სხვა საქმიანობაში: შფოთვის რედუქციის სავარჯიშოები– 2 სთ

5.ბედნიერების ინდექსი და მისი ზრდის ტექნიკები – 2 სთ

6. ანტისტრესული სტრატეგიები და ორგანიზაციული მდგრადობა – 2 სთ

ტრენინგი ჩატარდება ინტერაქტიულად:
ტრენინგის დასაწყისში დაემატება მონაწილეთა ურთიერთგაცნობის, ტრენინგის წესებზე შეჯერების, მოლოდინებისა და მოტივაციის კომპონენტი, ხოლო ტრენინგის ბოლოს განხორციელდება მონაწილეთა მხრიდან უკუკავშირის აკრეფა და შეფასების კითხვარის შევსება.

ტრენინგი გაჯერებული იქნება ე.წ. „ენერჯაიზერებით“. მისი მეთოდოლოგია ეფუძვნება ინტერაქტიულ მეთოდებს, დისკუსიებს, როლურ გათამაშებას, სხვადასხვა სიტუაციათა მოდელირებას, უკუკავშირსა და მედიტაციურ ჩაღრმავებებს.