საკუთარი ბიზნესის შექმნა

ტრენინგის ხელმძღვანელი: ვახტანგ ხომიზურაშვილი

 
ტრენინგის ხანგრძლივობა - 16 აკ. საათი

 
ტრენინგის ღირებულება: 100 ლარი

 
თემატიკა:

 
1. ზოგადი მიმოხილვა
- ტერმინები და განსაზღვრებები: ბიზნეს-იდეა, ბიზნეს-პროექტი, ბიზნეს-გეგმა;
- ბიზნესის წარმატების და დამარცხების კრიტერიუმები

 
2. მარკეტინგი
- დაინტერესებულ პირთა წრის დადგენა, ინტერესთა ანალიზი
- მოთხოვნა-მიწოდების  ანალიზი
- ბაზრის სეგმენტის განსაზღვრა, სამიზნე ჯგუფი
-  მომსახურების/ან პროდუქტის შეთავაზების განსაზღვარა
- ფასების პოლიტიკის განსაზღვრა

 
3. ფინანსები
-შემოსავალი და ხარჯი: მუდმივი, ცვალებადი
-მომგებიანობა და სემოსავლიანობა;
- ბიზნეს-გეგმის სედგენა

 
4. რესურსები
-ბიზნეს-იდეის განხორციელების მიზნით რესურსების სიდიდის განსაზღვრა
- რესურსებზე ხელმისაწვდომობის მაქიმალური და მინიმალური ხელმისაწვდომობის შეფასება
- რესურსების მოზიდვის დაგეგმვა;
- დროის დაგეგმვა

 
 
 
5. რისკების მართვა

 
- რისკების გამოვლენა, კლასიფიკაცია
- რისკების შეფასება
- რისკების მართვის გეგმის სეფასება

 
6. დაგეგმარება

 
- რისკების ეფექტური დაგეგმვა
- ეტაპობრივი გეგმა
- კალენდარული გეგმა

 
7. შედეგების ჯგუფური შეფასება

 
-გეგმის პრეზენტაცია
-განხილვა
-რეკომენდაციების შემუშავება და მიზნის განხორციელება 

 
 
treningis meTodologia:
ტრენინგი ჩატარდება ინტერაქტიულად:
  • PowerPoint-ის პრეზენტაციები,
  • პრაქტიკული სავარჯიშოები;
  • ქეისი;
  • როლური თამაშები