. პროექტების მართვამოდულის ხელმძღვანელი - ვახტანგ ხომიზურაშვილი
treningis xangrZlivoba – 12 sT
ტრენინგის საფასური: ერთი მსმენელისათვის 100 ლარი


Tematika:


1.  პროექტების შეფასების კრიტერიუმები


2.  პროექტების : მიზანი, სტრატეგია, სტრუქტურა, პროცესები და ფუნქციები


3.  პროექტის მართველი გუნდი და ორგანიზაციული სტრუქტურა


4.  პროექტის მართვის პრინციპები


5.  პროექტის მართვის პროცესები


6.  პროექტის მართვის ფუნქციები


7.  საპროექტო რისკების მართვა


8.  პროექტის მართვის ინოვაციური მეთოდები


ტრენინგი ჩატარდება ინტერაქტიულად:

·         პრაქტიკული სავარჯიშოები;
·         ქეისი
·         როლური თამაშები