დროის მართვა-თაიმ მენეჯმენტიმოდულის ხელმძღვანელი - ნოდარ სარჯველაძე

treningis xangrZlivoba – 12 sT.
ტრენინგის საფასური ერთ მსმენელზე: 80 ლარი

Tematika:

1.ფიზიკური, ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ისტორიული დრო და ციკლები – 2 სთ

2. ფსიქოლოგიური დრო: ქრონოლოგიური და სუბიექტური დრო.საპასპორტო და ფსიქოლოგიური ასაკი. პრაქტიკული სავარჯიშოები –2სთ

3. დროის მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი დაგეგმვა: პრაქტიკული სავარჯიშოები – 2 სთ

4. დრო და პრიორიტეტების დადგენა – 2სთ

5.დროის მართვა, მედიტაცია და დროითი ხაზები – 2სთ

6.დროის დეფიციტი და სტრესი. პუნქტუალობა და პასუხისმგებლობა –2სთ.

ტრენინგი ჩატარდება ინტერაქტიულად:

ტრენინგის დასაწყისში დაემატება მონაწილეთა ურთიერთგაცნობის, ტრენინგის წესებზე შეჯერების, მოლოდინებისა და მოტივაციის კომპონენტი, ხოლო ტრენინგის ბოლოს განხორციელდება მონაწილეთა მხრიდან უკუკავშირის აკრეფა და შეფასების კითხვარის შევსება.
ტრენინგი გაჯერებული იქნება ე.წ. „ენერჯაიზერებით“. მისი მეთოდოლოგია ეფუძვნება ინტერაქტიულ მეთოდებს, დისკუსიებს, როლურ გათამაშებას, სხვადასხვა სიტუაციათა მოდელირებას, უკუკავშირსა და მედიტაციურ ჩაღრმავებებს.