ემოციური თვითმართვა


მოდულის ხელმძღვანელი - ნოდარ სარჯველაძე

treningis xangrZlivoba – 12 sT.
ტრენინგის საფასური ერთ მსმენელზე: 80 ლარი

Tematika:

1.ემოცია და მისი ადგილი ადამიანის ცხოვრებაში (ბიზნესში, სწავლაში, ყოველდღიური პრობლემების გადაწყვეტაში....) – 2 სთ

2. თვითმართვა და თვითკონტროლი: გუნებ–განწყობის მართვის პრაქტიკული სავარჯიშოები –2 სთ

3. ემოციური დისკომფორტის მართვა – 1 სთ

4. შიშისა და შფოთვიანობის მართვა – 1სთ

5. ბრაზისა და იმედგაცრუების დაძლევა – 1სთ

6. სასოწარკვეთა და ‘ჩიხის“დაძლევა – 1სთ

7. შინაგანი ბრალეულობისა და დათრგუნულობის დაძლევა – 1. სთ.

8. გადაღლილობა, მარტოობის გრძნობა – 1სთ

9. ნეგატიური ემოციების პოზიტიურ რესურსად  გარდაქმნის ხელოვნება. პრაქტიკული სავარჯიშოები  – 2 სთ

ტრენინგი ჩატარდება ინტერაქტიულად:

ტრენინგის დასაწყისში დაემატება მონაწილეთა ურთიერთგაცნობის, ტრენინგის წესებზე შეჯერების, მოლოდინებისა და მოტივაციის კომპონენტი, ხოლო ტრენინგის ბოლოს განხორციელდება მონაწილეთა მხრიდან უკუკავშირის აკრეფა და შეფასების კითხვარის შევსება.