ტრენინგი „ეფექტური კომუნიკაცია“


მოდულის ხელმძღვანელი - დარეჯან ცუცქირიძე

treningis xangrZlivoba – 12 sT
ტრენინგის საფასური: ერთი მონაწილისათვის 50 ლარი.
 
Tematika:

1.   komunikaciis arsi - ra aris komunikacia 

2.   komunikaciis saxeebi-verbaluri, araverbaluri, paraverbaluri

3.   efeqturi komunikaciis Semaferxebeli faqtorebi (barierebi)

- informaciis gadacemisas

- aRqmiTi dabrkolebebi

-araefeqturi ukukavSiri

-statusTan dakavSirebuli Secdomebi

-semantikuri barierebi

-Seusabamoba verbalur da araverbalur komunikaciebs Soris

4.   warmatebuli efeqturi komunikacis warmarTvis saSualebebi

-    efeqturi komunikaciis ZiriTadi principebi

-    metyvelebisa da smenis kultura

-    TviTregulacia, ganwyoba, ndoba, fsiqologiuri barierebis daZleva

5.   efeqturi komunikaciis ZiriTadi aspeqtebi deil karnegis rekomendaciaTa gaTvaliswinebiT

6.   transaqciuli analizis meTodiT partniorTan urTierTobis gansazRvra.

 

7.   prezentaciis mizani; samizne jgufis gansazRvra

8.   prezentaciis struqtura:

-    dasawyisi

-    ZiriTadi nawili

-    dasasruli

9.   prezentaciis unar-Cvevebi : xma, sxeuli, emocia
treningis meTodologia:
ტრენინგი ჩატარდება ინტერაქტიულად:
·         PowerPoint-ის პრეზენტაციები,
·         პრაქტიკული სავარჯიშოები;
·         ქეისი
·         როლური თამაშები