თანამედროვე მენეჯმენტის მეთოდები


მოდულის ხელმძღვანელი - ვახტანგ ხომიზურაშვილი

treningis xangrZlivoba – 12 sT.
ტრენინგის საფასური: ერთ მსმენელზე: 70 ლარი.

Tematika:

1.    თანამედროვე მენეჯერის საიდუმლო მეთოდები

2.    კადრების გადაადგილება და რესტრუქტურიზაცია

3.    ფუნქციების დელეგირება

4.    პერსონალის „რეკრუტინგი“ და კონტროლის მექანიზმები

5.    პერსონალის სამუშაო ეფექტიანობის შეფასების კრიტერიუმები და მოტივაციის სისტემა

6.    „კომპეტენტურობის ზღვარი“

7.    პერსონალთან კომუნიკაციის ძირითადი პრინციპები

8.    თვითორგანიზაციის მეთოდები

9.    პრობლემების დაძლევის ეფექტიანი მეთოდები


ტრენინგი ჩატარდება ინტერაქტიულად:

·         პრაქტიკული სავარჯიშოები;
·         ქეისი
·         როლური თამაშები