მოტივაცია

ტრენინგის ხელმძღვანელი: დარეჯან ცუცქირიძე

 
ტრენინგის ხანგრძლივობა 12 აკ. საათი

 
ტრენინგის ღირებულება: 50 ლარი

 
 
 
თემატიკა:

 
1. მოტივაციის კონცეფცია:
 - მოტივაციის ცნება;
- მოტივაციის მექანიზმები;
- მასლოუს საჭიროებათა იერარქია;
- მოტივაციის ღირებულებები და კრიტერიუმები;
- მოტივაციის მოდელირება;
- თვითმოტივაცია;
- დემოტივაცია;

 
2. პერსონალის მოტივაცია:
- მოტივაციის სტრატეგია;
- მოტივაცია პერსონალის ეფექტურად მართვაში;
- მატერიალური სტიმულირება;

 
3. ჯგუფის და კოლეგების მოტივირება
- მუშაობა ჯგუფში;
- გადაწყვეტილების მიღების სტილი;
- რა არის დელეგირება? რა და ვის გადავცეთ დელეგირება;
- დელეგირების პროცედურა და წესები;
- ქვეშევრდომების ინიციატივა დელეგირებაზე;
- ეფექტური უკუკავშირი. უკუკავშირის მიზანი.

 
 
treningis meTodologia:
ტრენინგი ჩატარდება ინტერაქტიულად:
  • PowerPoint-ის პრეზენტაციები,
  • პრაქტიკული სავარჯიშოები;
  • ქეისი
  • როლური თამაშები