კონფლიქტების მართვამოდულის
ხელმძღვანელი - დარეჯან ცუცქირიძე

treningis xangrZlivoba – 12 sT
ტრენინგის ღირებულება: ერთი მსმენელისათვის 50 ლარი

Tematika:
1. კონფლიქტის არსი.
2. ორგანიზაციული კონფლიქტის სახეები: შიდაპიროვნული, პიროვნებათშორისი, შიდაჯგუფური და ჯგუფთაშორისი, შრომითი კონფლიქტები, ინოვაციური, მმართველობითი.
3. ორგანიზაციული კონფლიქტის გამომწვევი მიზეზები: ნეგატიური და პოზიტიური მხარეები, პიროვნების ქცევის ფაქტორი, ჯგუფური ინტერესები და მიზნები, უშუალო მიზეზები, კონფლიქტური სიტუაციებისა და სტრესული მდგომარეობების ურთიერთიერთკავშირი.
4. კონფლიქტურ სიტუაციაში ქცევითი სტრატეგია,  ტაქტიკური ნაბიჯები და რეკომენდაციები
5.  ორგანიზაციული კონფლიქტის პრევენციის მეთოდი: თავის არიდება, მორიგების მეთოდი, კონფლიქტის ჩახშობა, სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება,  წახალისება, ასტერიულობა - დესტრუქციული დაპირისპირების თავიდან აცილების საუკეთესო საშუალება
6.  კონფლიქტის მართვის მეთოდი: შიდაპიროვნული, სტრუქტურული მეთოდი, პიროვნებათშორისი, იძულებითი, პრობლემის გადაწყვეტა, მოლაპარაკებები, ემპათია.
7.  კონფლიქტის გადაწყვეტის ორგანიზაციული,  სოციოკულტურული და ფსიქოლოგიური პარადიგმა
8.  კონფლიქტზე მუშაობის შეფასება და ინდიკატორები
ტრენინგი ჩატარდება ინტერაქტიულად:
·        
პრაქტიკული სავარჯიშოები;
·        
ქეისი
·        
როლური თამაშები