ლიდერობა

ტრენინგის ხელმძღვანელი: დარეჯან ცუცქირიძე

 
ტრენინგის მოცულობა: 12 აკადემიური საათი

 
ტრენინგის საფასური: 60 ლარი

 
თემატიკა:

 
1. ლიდერობის თეორია;
 2. ვინ არის რეალური ლიდერი;
3. ლიდერისათვის დამახასიათებელი თვისებები;
4. ლიდერის ტიპები;
5. ლიდერის პიროვნული მახასიათებლები:
-  ლიდერის არსი;
- ლიდერის აზროვნება;
- ლიდერის სიმამაცე;
- ეფექტური კომუნიკაცია, ლიდერის უნარი მოიპოვოს ნდობა;
- ლიდერის ჯგუფი;
6. ლიდერული თვისებების განვითარება;
7. კორპორატიული ლიდერობა და ადმინისტრირება;
8. გენდერი და ლიდერობა

 
treningis meTodologia:
ტრენინგი ჩატარდება ინტერაქტიულად:
 
  • PowerPoint-ის პრეზენტაციები,
  • პრაქტიკული სავარჯიშოები;
  • ქეისი
  • როლური თამაშები